Category Archives: Tài nguyên đồ họa

Các tài nguyên đồ họa hỗ trợ cho ngành Bất Động Sản, bạn có thể download Banner, Flyer (tờ rơi), Brochure mẫu để chỉnh sửa thành sản phẩm của mình.  Real Estate Flyer, Real estate banner. Download tài nguyên link google drive

50 Icon về ngành Bất Động Sản

Bộ 50 Icon về ngành Bất Động Sản Miễn phí dùng trong các tờ rơi tờ gấp hoặc website dành cho ngành bất động sản, bạn có thể tự do chỉnh sửa. Bạn sẽ có: 1 file Ai dễ dàng tùy chỉnh trên Adobe Illustrator – Bạn sẽ thay đổi chữ, màu sắc, kích thước. [Xem thêm]